Khởi nghiệp trong môi trường công nghệ (vietf.vn) '... Việc khởi nghiệp, giống như khi bạn viết một bài luận văn, hầu hết những ý tưởng đều đến trong quá trình thực hành làm sản phẩm' - Paul Graham
Posted by huuhoang on 24/7/11 @ Startup @ Công nghệ

0 Comments

You have to login to comment