Không thể lẫn lộn lịch sử với chính trị (vietnamnet.vn) (Nguyên Ngọc) - Ông viết hay thế nhưng có mấy ai hiểu!?
Posted by huuhoang on 22/8/11 @ Đất nước @ Giáo dục

2 Comments

  • huuhoang
    huuhoangon 22/8/11 Tui cũng mới đọc 1 bài viết về Chinese Communist Party(CCP) trên The Epoch Times, trong đó có đoạn: From literature, history to "such a beautiful thing as music, however, was used by the CCP as a method to brainwash the people. Songs like `Socialism is Good`, 'There would be no new China without the CP`, and many others, have been sung from KINDERGARTEN to the UNIVERSITY. In singing these songs, people have unconsciously accepted the meanings of the lyrics...."
  • huuhoang
    huuhoangon 22/8/11 1 tâm sự tương tự, ‘Con đỗ chuyên sử, em xấu hổ với cơ quan…’: Hãy "trả sử về với khoa học"!

You have to login to comment