Bác sĩ đề nghị tử tù Nguyễn Đức Nghĩa hiến xác (dantri.com.vn) Đại ý là: Nguyễn Đức Nghĩa, hãy hiến xác và mày sẽ được 'Siêu Thoát'... !
Posted by huuhoang on 22/7/11 @ Nguyễn Đức Nghĩa

0 Comments

You have to login to comment